ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

434619

การประชุมหารือการพัฒนาสร้างความเป็นธรรมด้านราคาผลผลิตการเกษตร เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำข้อเสนอภาคการเกษตร

          ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565…สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดยผศ.ดร.กิตติ เมืองตุ้ม และคณะกรรมการ/ผู้บริหารสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองกอก จำกัด จัดประชุมหารือการพัฒนาสร้างความเป็นธรรมด้านราคาผลผลิตการเกษตร

ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองกอก จำกัด ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมุ่งสร้างความเป็นธรรมด้านราคาในผลผลิต “ข้าว” เพื่อนำร่องพัฒนาสร้างความเป็นธรรม ด้านราคาผลผลิต

ทางการเกษตร และร่วมกับศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริม

ผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปี 2565 “SME ปัง ตังได้คืน” ภายใต้มาตรการการให้ความช่วยเหลืออุดหนุนผู้ประกอบการ SME การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร

ได้รับโอกาสและเข้าถึงการบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจกับผู้ให้บริการที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจตนเอง

ฉบบท 4 พ.ย. 65