ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

434622

สกจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ประสานบูรณาการความร่วมมือกับศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุตรดิตถ์

             สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ประสานบูรณาการความร่วมมือกับศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 459 บ้านเต่าไหเหนือ ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปี 2565 ภายใต้มาตรการการให้ความช่วยเหลืออุดหนุนผู้ประกอบการ SME เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้ได้รับโอกาสการเข้าถึงการบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจกับผู้ให้บริการในด้านที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจ เช่น การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพธุรกิจ การพัฒนาและบริหารธุรกิจ และการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการตลาด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร
 
ฉบบท 3 ลงพนทกลม วสช.459 เตาไหใต