ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

454694

อัตรากำลัง

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
จำนวน 16 ราย

 

  

2556-08-16 08-49-47 00051                         

นาย บัญชา อรุณเขต

ตำแหน่ง
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 
ผู้แทนเกษตรกรอำเภอลับแล
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

โทร 08-9704-5904

 

 

 
2556-08-15 10-35-56 0010

นาย ชัยพล เมฆไหว
ตำแหน่ง
รองประธานสภาเกษตรจังหวัด คนที่ 1
ผู้แทนเกษตรกร อำเภอเมือง
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร 08-7842-6608   

 

 

--- ว่าง ---

ตำแหน่ง
รองประธานสภาเกษตรจังหวัด
คนที่ 2 

 2556-08-15 10-40-06 0013

นาย ยวง อยู่มา
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ผู้แทนเกษตรกร อำเภอภิชัย
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร 08-9961-5192

 ณรงค

นาย ณรงค์  ไชยมิ่ง
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ผู้แทนเกษตรกร อำเภอฟากท่า
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร 09-3143-4569

 2556-08-15 10-45-38 0017

นาง มารศรี สิงห์เสวก
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ผู้แทนเกษตรกร อำเภอเมือง
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร 08-1887-7935

 ชตมา

นางชุติมา  สุวรรณนวล
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ผู้แทนเกษตรกร อำเภอบ้านโคก
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร 09-7920-8046

2556-08-15 10-47-51 0019

นาย วิเชียร วัฒนพันธุ์
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ผู้แทนเกษตรกร อำเภอตรอน
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร 08-9959-6343

2556-08-15 10-43-57 0016

นาย ลำพัง วงษ์ชัย
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ผู้แทนเกษตรกร อำเภอท่าปลา
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร 09-3198-6826

 2556-08-15 11-05-20 0033

นาย อำนวย จันต๊ะมูล
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ผู้แทนเกษตรกร อำเภอท่าปลา
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร 08-7844-3350

 2556-08-15 10-57-11 0026

นาย พงศ์นิมิตร แก้วแดง
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ผู้แทนเกษตรกร อำเภอทองแสนขัน
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร 08-1767-3891

 2556-08-15 10-49-09 0020

นาย สุชาติ ยืนจันทร์
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ผู้แทนเกษตรกร อำเภอลับแล
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร 08-4822-2750

 

--- ว่าง ---

ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด

 2556-08-15 10-55-32 0025

นาย เลิศ คงแก้ว
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ผู้แทนเกษตรกร อำเภอพิชัย
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร 09-7932-4482

 2556-08-15 10-38-25 0012

นาย พนม รุ่งทอง
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ผู้แทนเกษตรกร อำเภอเมือง
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร 08-4811-3285

 2556-08-15 11-04-02 0032

นาย ม่วง สดนามอญ
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ผู้แทนเกษตรกร อำเภอพิชัย
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร 08-1039-0299

 

 

 

 

  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
  จำนวน 5 ราย

 

   
2556-08-15 11-02-39 0031

นาย ณัฐพล โสภณปิยวัฒน์
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพืช
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร 08-6435-0558

2556-08-15 11-06-23 0034

นาย อิทธิรัตน์ บุญคง
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพืช
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 08-1888-0782

 2556-08-15 11-08-33 0036

นาย สมัย เอี่ยมท่า
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านปศุสัตว์
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร 08-3165-2478

 2556-08-15 11-00-26 0029

นาย ฟื้น โชววันดี
ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเกษตรกรรมอื่นๆ
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร 08-4373-9510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- ว่าง ---

ตำแหน่ง
สมาชิกเกษตรกรจังหวัด
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง

 

 

 


อัตรากำลังสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์

จำนวน 7 ราย

 

2556-08-15 10-29-17 0008 นาย มนตรี ฉัตรทอง
ตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร 08-9961-2290

 

ฝ่ายอำนวยการ

 

2556-08-15 10-26-11 0006  นางสาวภาวดี แก้วพูลปกรณ์
ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร 08-0425-1665   

2556-08-15 10-34-07 0009 นายธนานนท์  เหมืองหม้อ
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร 09-5634-2458

 

                     (รูปถ่าย)               นายกิตติพิชญ์  ดาชนบท
ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร 08-0374-0412

 

ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร

 

2556-08-15 10-23-53 0003  นาย อาวุธ พานิชย์
ตำแหน่ง
หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร 08-9642-2001

 

2556-08-15 10-24-06 0004  นางสาว ศิริรัตน์ ร้านกันทา
ตำแหน่ง
นักวิเเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร 08-7839-9019

2556-08-15 10-25-20 0005 นางสาว จารุวรรณ บุญเดช
ตำแหน่ง
นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ
ติดต่อ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร 08-4378-2726