ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

434648

สกจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมชี้แจงขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล “ตำบลน้ำริด” ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล พ.ศ.2566

       สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมขับเคลื่อนและพัฒนาแผนเกษตรกรรมตำบล ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา โดยพื้นที่เป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบลในปีนี้ คือ ตำบลน้ำริด...
          นายมนตรี ฉัตรทอง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลและหมู่บ้าน ตำบลน้ำริด พร้อมทั้งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากนายบรรจบ ใจจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งกล่าวถึงบริบทพื้นที่ของตำบลน้ำริด และมีความยินดีที่จะร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
 
ฉบบท 5 พ.ย. 65