ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

434642

เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

เพลยแปงมนสำปะหลง
ระวัง เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ในมันสำปะหลัง
          สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศแห้งแล้ง เตือนผู้ปลูกมันสำปะหลัง ในทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง พบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ตามส่วนต่างๆ ของมันสำปะหลัง เช่น ใบ ยอด และตา โดยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังดูดน้ำเลี้ยงแล้วขับถ่ายมูลของเหลวออกมา ทำให้เกิดราดำบนใบ มันสำปะหลังสังเคราะห์แสงได้น้อย เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ ลำต้นมีช่วงข้อถี่ โค้งงอ ใบหงิกยอดแตกพุ่มหรือแห้งตาย
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ก่อนปลูก
1. ไถและพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อลดปริมาณของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังที่อยู่ในดิน
2. ใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ปราศจากเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
3. แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารฆ่าแมลง เป็นเวลา 5-10 นาที โดยเลือกใช้สารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่ง ได้แก่ ไทอะมีทอกแซม 25% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
หลังปลูก
         เมื่อมันสำปะหลังอายุ 1-4 เดือน ควรสำรวจการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ถ้าพบการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังให้ทำการป้องกันกำจัด ดังนี้
1. ถอนต้นมันสำปะหลังและเก็บทำลาย
2. พ่นสารฆ่าแมลงเฉพาะจุดที่พบเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง โดยเลือกใช้สารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่ง ได้แก่ ไทอะมีทอกแซม 25% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โคลไทอะนิดิน 16% เอสจี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โพรไทโอฟอส 50% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ พิริมิฟอส-เมทิล 50% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไทอะมีทอกแซม/แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 24.7% แซดซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
 
ขอบคุณข้อมูล : เพจสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร