ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

223572

มาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic ฉบับทบทวน ปี 2563

           สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดทำคู่มือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดินเพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic ฉบับทบทวน ปี 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกรที่จะขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อใช้เป็นแนวทางหรือเอกสารอ้างอิงประกอบการพิจารณาในการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic สำหรับสินค้าพืช ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามที่อยู่ลิงก์นี้  https://drive.google.com/file/d/1G7i0Mqc7wdmHJUx-k6kL9H23tVFp6Zf9/view?usp=sharing