ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

223547

การกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

                 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 14, 15, 16 และ 17)

 

เกณฑราคาอางองขาว งวด 14เกณฑราคาอางองขาว งวด 15เกณฑราคาอางองขาว งวด 16เกณฑราคาอางองขาว งวด 17