ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

223551

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563

       ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563

1คนไทยรวมใจประหยดนำสภยแลง2เตอนประชาชนเฝาระวงปองกนโรคปอดอกเสบจากจน13เตอนประชาชนเฝาระวงปองกนโรคปอดอกเสบจากจน4แนะประชาชนชวงหนาหนาว อากาศปด คาฝนสง ใหสวมหนากากอนามยปองกนโรค5มอบของขวญปใหมใหผประกนตน ตรวจสขภาพฟร

 


--->ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ลิงก์นี้ https://drive.google.com/file/d/1t4Rt7ZsLX0R672kO7lsSBy4yOs-4lQqt/view?usp=sharing