ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

223570

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2563

      ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2563

จดหนกมหาดไทยมอบของขวญปใหม 2563 ใหประชาชน

สขใจถวนหนา มากกวาคำวา ให ดวยรกจากใจกระทรวงแรงงาน

เตอนประชาชนไมควรดมแอลกอฮอลเพอคลายหนาวอาจเสยชวตได

เรมแลว งดใหถงพลาสตกทวประเทศในหางสรรพสนคาและรานสะดวกซอ

 

--->ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ลิงก์นี้ https://drive.google.com/file/d/1IEI6V7bnpQ0MUoTaa-1kbwiZyCjHNnRD/view?usp=sharing